Naturalment

Política de protecció de dades.

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua. En qualsevol moment vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a info@viunaturalment.cat. Pot trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades.